ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ് 
photo

മൊബൈൽ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനവും ഫ്ളാഗ് ഓഫും

photo

Inauguration of IC Unit at ESI Hospital Vadavathur