ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ഹാർഡ് കോപ്പികൾ " ssestt.ims@kerala.gov.in " എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്, G.O(P)No:3/2017 dated:25/02/2017 - തീയതി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നു

MRC

Category order_no order_date document_orders
അര്‍ഹത സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റു MRC1-3837-2022 MRC1-3837-2022.pdf
MRC-CGHS MRC2-22649-2019 MRC2-22649-2019.pdf
Bill Processing MRC2-22649-2019 MRC2_22649-2019.pdf
MRC സത്യവാങ്മൂലം MRC2-10439-20 MRC2-10439-20.pdf
MRC Bills Processing MRC1-20485-2020 mrc1-20485.pdf
Specialty Equipment MRC1-20485-2020 mrc1_20485_20_23.pdf
Instructions/Guidelines MRC1-14190-2015 MRC1-14190-2015.pdf