ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവ് 

Contact Dispensaries

Dispensary Phone email District
Attingal 0470-2154415 disp-attingal.kerala@esic.nic.in, esid-attingal.ims@kerala.gov.in Thiruvananthapuram
Balaramapuram 0471-2405722 disp-balaramapuram.kerala@esic.nic.in, esid-bpuram.ims@kerala.gov.in Thiruvananthapuram
Chackai 0471-2500618 disp-chakai.kerala@esic.nic.in Thiruvananthapuram
Karamana 0471-2342722 esid-kmna.ims@kerala.gov.in, disp-karamana.kerala@esic.nic.in Thiruvananthapuram
Kazhakkoottam 0471-2416422 disp-statue.kerala@esic.nic.in, esid-kazhakuttam.ims@kerala.gov.in Thiruvananthapuram
Kilimanoor 0470-2673900 disp-kilimanoor.kerala@esic.nic.in, esid-kilimanur.ims@kerala.gov.in Thiruvananthapuram
Kovalam 0471-2484322 disp-kovalam.kerala@esic.nic.in, esid-kovlam.ims@kerala.gov.in Thiruvananthapuram
Madavoor 0470-2681022 disp-madavoor.kerala@esic.nic.in, esid-madavur.ims@kerala.gov.in Thiruvananthapuram
Navaikulam 0470-2692059 disp-navaikkulam.kerala@esic.nic.in Thiruvananthapuram
Nedumangadu 0472-2803622 disp-nedumangad.kl@esic.nic.in Thiruvananthapuram