ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവ് 

Contact Hospitals

Hospital Address Phone email
Peroorkada Peroorkada Thiruvananthapuam, PIN - 695 005 0471-2433075 esih-pekda.ims@kerala.gov.in, supdtesihpkda@gmail.com
Alappuzha Beechward, Alappuzha, PIN - 688 002 0477-2251388 esih-alpuzha.ims@kerala.gov.in, esisupdtalpy@gmail.com
Vadavathoor Vadavathoor, Kottayam, PIN - 683 010 0481-2578198 esih-vadvtur.ims@kerala.gov.in, esivdr@gmail.com
Ernakulam Ernakulam North, Kochi PIN - 682 018 0484-2391479 esih-erkulam.ims@kerala.gov.in, esihernakulam@gmail.com
Olarikkara NSR Olarikkara, Thrissur. PIN - 680 012 0487-2361239 supdt.esih.olarikkara@gmail.com
Mulamkunnathukavu ESI Hospital (CD), Mulamkunnathukavu, Peringandoor PO, PIN - 680 581 0487-2200230 esicdhmgk@gmail.com
Palakkad Jainamedu, Palakkad PIN - 678 012 0491-2500134 supdtesipkd@gmail.co, esih-pkda.ims@kerala.gov.in
Feroke Feroke, Kozhikode PIN - 673 631 0495-2483245 esihferoke@gmail.com, esih-feroke.ims@kerala.gov.in
Thottada Keezhunna, Kannur, PIN - 670 007 0497-2835258 esihthottada@gmail.com, esih-thotada.ims@kerala.gov.in
പേരൂർക്കട പേരൂർക്കട, തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695 005 0471-2433075 esih-pekda.ims@kerala.gov.in, supdtesihpkda@gmail.com