2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

Contact Hospitals

Hospital Address Phone email
പാലക്കാട് ജൈനമേട്, പാലക്കാട്- 678 012 0491-2500134 supdtesipkd@gmail.co, esih-pkda.ims@kerala.gov.in
ആലപ്പുഴ ബീച്ച് വാർഡ്, ആലപ്പുഴ, പിൻ - 688 002 0477-2251388 esisupdtalpy@gmail.com
വടവാതൂർ വടവാതൂർ, കോട്ടയം, പിൻ - 683 010 0481-2578198 esisupdtalpy@gmail.com, esih-vadvtur.ims@kerala.gov.in
എറണാകുളം എറണാകുളം നോർത്ത്, കൊച്ചി, പിൻ - 682 018 0484-2391479 esihernakulam@gmail.com
ഒളരിക്കര ഇ.എസ്.ഐ.ആശുപത്രി, എൻ.എസ്.ആർ.ഒളരിക്കര, തൃശ്ശൂർ, പിൻ - 680 012 0487-2361239 supdt.esih.olarikkara@gmail.com
ഫറോക്ക് ഫറോക്ക്, കോഴിക്കോട്, പിൻ - 673 631 0495-2483245 esihferoke@gmail.com, esih-feroke.ims@kerala.gov.in
പേരൂർക്കട പേരൂർക്കട, തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695 005 0471-2433075 supdtesihpkda@gmail.com
മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് ഇ.എസ്.ഐ. നെഞ്ചുരോഗാശുപത്രി,മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്, പെരിങ്ങണ്ടൂർ. പി.ഒ., തൃശ്ശൂർ, പിൻ - 680 581 0487-2200230 esicdhmgk@gmail.com
തോട്ടട കീഴുന്ന, കണ്ണൂർ, പിൻ- 670 007 0497-2835258 esihthottada@gmail.com, esih-thotada.ims@kerala.gov.in
Vadavathoor Vadavathoor, Kottayam, PIN - 683 010 0481-2578198 esisupdtalpy@gmail.com, esih-vadvtur.ims@kerala.gov.in