2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

Contact Store

Central Medical Store

Store Superintendent, Directorate of Insurance Medical Services, Panchdeep Bhavan, Thycaud, Thiruvananthapuram, Pin - 695014Ph:0471-2323960

Sub store Kochi

Sub Store, Office of the Regional Deputy Director (Central Zone), ESIH Campus, North Cochin, Ernakulam. PIN - 680 018Ph:0484-2391018

Sub store Kozhikode

Sub Store Office of the Regional Deputy Director (North Zone),ESID Campus, Chalappuram, Kozhikode. PIN - 673 002Ph:0495-2300339