മെഡിക്കൽ റീ - ഇമ്പേഴ്‌സ്‌മെന്റ് ബില്ലുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉതകുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ - താത്പര്യപത്രം - ക്ഷണിക്കുന്നു  

Contact Store

Central Medical Store

Store Superintendent, Directorate of Insurance Medical Services, Panchdeep Bhavan, Thycaud, Thiruvananthapuram, Pin - 695014Ph:0471-2323960

Sub store Kochi

Sub Store, Office of the Regional Deputy Director (Central Zone), ESIH Campus, North Cochin, Ernakulam. PIN - 680 018Ph:0484-2391018

Sub store Kozhikode

Sub Store Office of the Regional Deputy Director (North Zone),ESID Campus, Chalappuram, Kozhikode. PIN - 673 002Ph:0495-2300339