2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

Directory Dispensary

Title District email Phone hirearchy
കൽപറ്റ Wayanad esid-kalpata.ims@kerala.gov.in 04936-204722
Pathanamthitta Pathanamthitta esidpta@gmail.com, esid-pmta.ims@kerala.gov.in 0468-2221722
പത്തനംതിട്ട Pathanamthitta esidpta@gmail.com, esid-pmta.ims@kerala.gov.in 0468-2221722
Kanjirapally Kottayam esidkply@gmail.com 04828-203722
Manjeri Malappuram esid-manjeri.ims@kerala.gov.in 0483-2761922
Kattappana Idukki esid-katapna.ims@kerala.gov.in
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി Kottayam esidkply@gmail.com 04828-203722
മഞ്ചേരി Malappuram esid-manjeri.ims@kerala.gov.in 0483-2761922
കട്ടപ്പന ഇടുക്കി esid-katapna.ims@kerala.gov.in
Cheruvannur I Kozhikkode disp-cheruvannur.kerala@esic.nic.in, esid-cheruvannur.ims@kerala.gov.in 0495-2482241
Perinthalmanna Malappuram esid-pmna.ims@kerala.gov.in 0493-3225922
Mukkom Kozhikkode
ചെറുവണ്ണൂർ I Kozhikkode disp-cheruvannur.kerala@esic.nic.in, esid-cheruvannur.ims@kerala.gov.in 0495-2482241
പെരിന്തൽമണ്ണ Malappuram esid-pmna.ims@kerala.gov.in 0493-3225922
മുക്കം Kozhikkode
Chalappuram Kozhikkode disp-chalappuram.kerala@esic.nic.in, esid-chpuram.ims@kerala.gov.in 0495-2302694
Ollur Thrissur esid-ollur.ims@kerala.gov.in, disp-ollur.kerala@esic.nic.in 0487-2352349
ചാലപ്പുറം Kozhikkode disp-chalappuram.kerala@esic.nic.in, esid-chpuram.ims@kerala.gov.in 0495-2302694
ഒല്ലൂർ Thrissur 0487-2352349
Cheruvannur II Kozhikkode esid-cherr2.ims@kerala.gov.in 0495-2484074