2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

Directory Hospital

slno Hospital Name Phone email
1 Peroorkada 0471-2433075 supdtesihpkda@gmail.com
1 പേരൂർക്കട 0471-2433075 supdtesihpkda@gmail.com
2 Alappuzha 0477-2251388 esisupdtalpy@gmail.com
2 ആലപ്പുഴ 0477-2251388 esisupdtalpy@gmail.com
3 Vadavathoor 0481-2578198 esisupdtalpy@gmail.com, esih-vadvtur.ims@kerala.gov.in
3 വടവാതൂർ 0481-2578198 esisupdtalpy@gmail.com, esih-vadvtur.ims@kerala.gov.in
4 Ernakulam 0484-2391479 esihernakulam@gmail.com
4 എറണാകുളം 0484-2391479 esihernakulam@gmail.com
5 Olarikkara 0487-2361239 supdt.esih.olarikkara@gmail.com
5 ഒളരിക്കര 0487-2361239 supdt.esih.olarikkara@gmail.com