മെഡിക്കൽ റീ - ഇമ്പേഴ്‌സ്‌മെന്റ് ബില്ലുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉതകുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ - താത്പര്യപത്രം - ക്ഷണിക്കുന്നു  

photo

ESI Dispensary Kannan Devan Hills - Inauguration

mgkavu

മുളംകുന്നത്തുകാവ് ഇ.എസ്.ഐ നെഞ്ചുരോഗാശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം 21.08.2023 മുതൽ ആരംഭിച്ചു 

ESI Dispensary Alathoor - Inauguration

ESI Dispensary Alathoor - Inauguration

photo

e-office training ESI Hospital Palakkad

CM      
 
                                      

Sri. PINARAYI VIJAYAN

Hon'ble Chief Minister

Website

CMDR Fund

Facebook

പൊതുജന പരാതി പരിഹാരം

lm          
 
 
 
                      
Sri. V. Sivankutty
Hon'ble Minister of Labour
    

 

Web site

Facebook

      Sri. Saurabh Jain IAS

                            Secretary Labour & Skills                                               

                                      

         Dr.Malini S, Director of IMS

English