2023 വർഷത്തെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ മുഖേന ക്ഷണിക്കുന്നു

Dialysis Unit Inauguration at ESI Hospital Mulamkunnathukavu

Dialysis Unit Inauguration at ESI Hospital Mulamkunnathukavu

Dialysis Unit Inauguration at ESI Hospital Mulamkunnathukavu

Dialysis Unit Inauguration at ESI Hospital Mulamkunnathukavu

Dialysis Unit Inauguration at ESI Hospital Mulamkunnathukavu

Dialysis Unit Inauguration at ESI Hospital Mulamkunnathukavu

ICU-Inauguration at ESI Hospital Feroke

ICU-Inauguration at ESI Hospital Feroke

ICU-Inauguration at ESI Hospital Ernakulam

ICU-Inauguration at ESI Hospital Ernakulam

ICU-Inauguration at ESI Hospital Alappuzha

ICU-Inauguration at ESI Hospital Alappuzha

ICU-Inauguration at ESI Hospital Vadavathoor

ICU-Inauguration at ESI Hospital Vadavathoor

CM      
 
                                      

Shri PINARAYI VIJAYAN

Hon'ble Chief Minister

Website

CMDR Fund

Facebook

പൊതുജന പരാതി പരിഹാരം

lm          
 
 
 
                      
Sri V Sivankutty
Hon'ble Minister of Labour
    

 

Web site

Facebook

    Sri. Ajith Kumar  IAS

            Secretary,Department of Labour&Skills                                               

                                      

         Dr.Malini S ,Director of IMS

English