ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ഹാർഡ് കോപ്പികൾ " ssestt.ims@kerala.gov.in " എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്, G.O(P)No:3/2017 dated:25/02/2017 - തീയതി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നു

Anti-drug campaign at Directorate of Insurance Medical Services

Anti-drug campaign at Directorate of Insurance Medical Services

Yoga

Yoga at ESI Hospital Thottada

Yoga Inaguration at ESI Hospital Feroke

Yoga Inaguration at ESI Hospital Feroke

Yoga day - Medical Camp at ESI Hospital Palakkad

Yoga day - Medical Camp at ESI Hospital Palakkad

Yoga at ESI Hospital Peroorkada

Yoga at ESI Hospital Peroorkada

Yoga at ESI Hospital Mulamkunnathukavu

Yoga at ESI Hospital Mulamkunnathukavu

D Level Ambulance Van-Flag off Ceremony

D Level Ambulance Van-Flag off Ceremony , ESI Hospital , Olarikkara

Ambulance Van-Flag off Ceremony , ESI Hospital , Ernakulam

Ambulance Van-Flag off Ceremony , ESI Hospital , Ernakulam

കീമോതെറാപ്പി യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം -ഇഎസ്ഐ ആശുപത്രി, ഒളരിക്കര

കീമോതെറാപ്പി യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം -ഇഎസ്ഐ ആശുപത്രി,ഒളരിക്കര

CM      
 
                                      

Shri PINARAYI VIJAYAN

Hon'ble Chief Minister

Website

CMDR Fund

Facebook

പൊതുജന പരാതി പരിഹാരം

lm          
 
 
 
                      
Sri V Sivankutty
Hon'ble Minister of Labour
    

 

Web site

Facebook

 
    Smt. Mini Antony IAS

            Secretary,Department of Labour&Skills                                               

                                      

         Dr.Malini S ,Director of IMS

English