ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവ് 

MRC

Category order_no order_date document_orders
MRC Bill Processing MRC2-22649-2019 MRC2-22649.pdf
അര്‍ഹത സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റു MRC1-3837-2022 MRC1-3837-2022.pdf
MRC-CGHS MRC2-22649-2019 MRC2-22649-2019.pdf
Bill Processing MRC2-22649-2019 MRC2_22649-2019.pdf
MRC സത്യവാങ്മൂലം MRC2-10439-20 MRC2-10439-20.pdf
MRC Bills Processing MRC1-20485-2020 mrc1-20485.pdf
Specialty Equipment MRC1-20485-2020 mrc1_20485_20_23.pdf