2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

Director of Insurance Medical Services

Designation Name
Director of Insurance Medical Services
Pay Scale
89000-120000
Old Scale
46640-59840
Type
No of posts
1