2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

Regional Deputy Director

Designation Name
Regional Deputy Director
Pay Scale
85000-117600
Old Scale
44640-58640
Type
No of posts
3