2023 വർഷത്തെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ മുഖേന ക്ഷണിക്കുന്നു

Meeting Minutes

Description Date minutes
ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗം

04-06-2022 -ൽ നടന്ന ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗ നടപടി ചുരുക്കം

28-06-2022 bimonthly_4-6-2022.pdf
Nineth State Executive Committe

Minutes - Nineth State Executive Committe

24-02-2022 B2-1931-2021.pdf
ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗം

08-12-2021 -ൽ നടന്ന ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗ നടപടി ചുരുക്കം

08-12-2021 Bimonthly _minutes_08-12-2021.pdf
ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗം

07-07-2021 -ൽ നടന്ന ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗ നടപടി ചുരുക്കം

07-07-2021 Bimonthly.pdf
Bimonthly Meeting

09-03-2021 -ൽ നടന്ന ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗ നടപടി ചുരുക്കം

27-03-2021 minutes.pdf
Bi-Monthly Meeting

24.11.2020 -ൽ നടന്ന ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗത്തിന്റെ  നടപടി കുറിപ്പ്

24-11-2020 bio_24_11_20.pdf
Eighth State Executive Committee

25.09.2020 ൽ ഓൺലൈൻ മുഖേന നടന്ന ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ്  വകുപ്പിന്റെ എട്ടാമത് സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗം മിനിറ്റ്സ്.

27-10-2020 8th_sec_min.pdf
Bi-Monthly Meeting

24.08.2020 -ൽ നടന്ന ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗത്തിന്റെ  നടപടി കുറിപ്പ്

24-08-2020 b5_24_08_20.pdf
ബി2-20543/2017/ഡി.ഐ.എം.എസ്

ഇ.എസ്.ഐ. ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് 30.12.2019 ൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന യോഗം - മിനിറ്റ്സ്

25-02-2020 b2-20543_17.pdf
Bi-monthly Meeting

29.11.2019 -ൽ നടന്ന ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗത്തിന്റെ  നടപടി കുറിപ്പ്

11-02-2020 b5_19701_13_11.pdf