2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

കേരളപുരം

Dispensary Name
കേരളപുരം
Address
ഇഴംക്കുട്ടി, പെരുംപുഴ പി.ഒ., കൂണ്ടറ
Pincode
691504
Phone
Image
email
disp-keralapuram.kerala@esic.nic.in
esid-kepuram.ims@kerala.gov.in
District
Zone
Doctor Type
Institution Type
Parent unit
hirearchy
41