2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

കൊട്ടിയം

Dispensary Name
കൊട്ടിയം
Address
കൊട്ടിയം പി.ഒ., കൊല്ലം
Pincode
691002
Phone
Image
email
disp-kottiyam.kerala@esic.nic.in
esid-kottiyam.ims@kerala.gov.in
District
Zone
Doctor Type
Institution Type
Parent unit
hirearchy
34