2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

പുനല്ലൂർ

Dispensary Name
പുനല്ലൂർ
Address
പുനല്ലൂർ പി.ഒ., കൊല്ലം
Pincode
691305
Phone
Image
email
disp-punalur.kerala@esic.nic.in
District
Zone
Doctor Type
Institution Type
Parent unit
hirearchy
30