2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

തൃപ്പലഴികം

Dispensary Name
തൃപ്പലഴികം
Address
ഇടക്കിടം പി.ഒ., എഴുക്കോൺ, കൊല്ലം
Pincode
691505
Phone
Image
email
disp-thrippalazhikam.kerala@esic.nic.in
District
Zone
Doctor Type
Institution Type
Parent unit
hirearchy
25