2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

പട്ടത്താനം

Dispensary Name
പട്ടത്താനം
Address
ഇ.എസ്.ഐ. ആർ.ഡി.ഡി. കോംപൗണ്ട്, പട്ടത്താനം, കൊല്ലം
Pincode
691001
Phone
Image
email
disp-pattathanam.kerala@esic.nic.in
District
Zone
Doctor Type
Institution Type
Parent unit
hirearchy
35