2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

തൃക്കോവിൽവട്ടം

Dispensary Name
തൃക്കോവിൽവട്ടം
Address
മുക്കത്തല പി.ഒ., കൊല്ലം
Pincode
691577
Phone
Image
email
disp-thrikkovilvattom.kerala@esic.nic.in
District
Zone
Doctor Type
Institution Type
Parent unit
hirearchy
42