2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

പേരൂർക്കട

1
Hospital Name
ഇ.എസ്.ഐ.ആശുപത്രി പേരൂർക്കട
Image
photo
Address
പേരൂർക്കട, തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695 005
Pincode
695005
Parent unit
Zone
Bed strength
128
Phone
email
supdtesihpkda@gmail.com
Malayalam