2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

കിളിമാനൂർ

Dispensary Name
കിളിമാനൂർ
Address
ആതിരാഞ്ചലി, വഞ്ചേരി, കിളിമാനൂർ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം
Pincode
695602
Phone
Image
email
disp-kilimanoor.kerala@esic.nic.in
esid-kilimanur.ims@kerala.gov.in
Zone
Doctor Type
Institution Type
Parent unit
hirearchy
3