മെഡിക്കൽ റീ - ഇമ്പേഴ്‌സ്‌മെന്റ് ബില്ലുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉതകുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ - താത്പര്യപത്രം - ക്ഷണിക്കുന്നു  

ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗം

04-06-2022 -ൽ നടന്ന ദ്വൈമാസ അവലോകനയോഗ നടപടി ചുരുക്കം

Date
hirearchy
32