2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

നെടുമങ്ങാട്

Dispensary Name
നെടുമങ്ങാട്
Address
മദീന മസ്കാൻ, പഴയ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിനു സമീപം, നെടുമങ്ങാട് പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം
Pincode
695541
Phone
Image
email
disp-nedumangad.kl@esic.nic.in
Zone
Doctor Type
Institution Type
Parent unit
hirearchy
12