2023 വർഷത്തെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ മുഖേന ക്ഷണിക്കുന്നു

Dialysis Unit Inauguration at ESI Hospital Mulamkunnathukavu

Dialysis Unit Inauguration at ESI Hospital Mulamkunnathukavu

Dialysis Unit Inauguration at ESI Hospital Mulamkunnathukavu

Dialysis Unit Inauguration at ESI Hospital Mulamkunnathukavu

Dialysis Unit Inauguration at ESI Hospital Mulamkunnathukavu

Dialysis Unit Inauguration at ESI Hospital Mulamkunnathukavu

ICU-Inauguration at ESI Hospital Feroke

ICU-Inauguration at ESI Hospital Feroke

ICU-Inauguration at ESI Hospital Ernakulam

ICU-Inauguration at ESI Hospital Ernakulam

ICU-Inauguration at ESI Hospital Alappuzha

ICU-Inauguration at ESI Hospital Alappuzha

ICU-Inauguration at ESI Hospital Vadavathoor

ICU-Inauguration at ESI Hospital Vadavathoor