2023 വർഷത്തെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ മുഖേന ക്ഷണിക്കുന്നു

MRC2-22649-2019

Submitted by admin on Sat, 01/21/2023 - 11:42

മെഡിക്കൽ  റീ ഇമ്പേഴ്‌സ്‌മെന്റ്  ബില്ലുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ചു

MRC-അര്‍ഹത സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റു ലഭ്യമാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്

Submitted by admin on Tue, 10/18/2022 - 13:10

റീ-ഇബേഴ്സ്  ക്ലെയിമിനൊപ്പം അര്‍ഹത സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റു ലഭ്യമാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്

MRC-1/20485/2020

Submitted by admin on Thu, 06/16/2022 - 16:21

CGHS മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നിർദേശം