ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവ് 

Alappuzha

2
Hospital Name
ESI Hospital Alappuzha
Image
photo
Address
Beechward, Alappuzha, PIN - 688 002
District
Pincode
688002
Parent unit
Bed strength
55
Phone
email
esih-alpuzha.ims@kerala.gov.in
esisupdtalpy@gmail.com
English