ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവ് 

Dr. Shibu Dominic

Date of Birth
Date of Entry
Employee mail
rddsz.ims@kerala.gov.in
Employee Name
Dr Shibu Dominic
Penno
40440
Employee Photo