ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവ് 

Eighth State Executive Committee

25.09.2020 ൽ ഓൺലൈൻ മുഖേന നടന്ന ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ്  വകുപ്പിന്റെ എട്ടാമത് സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗം മിനിറ്റ്സ്.

Date
minutes
hirearchy
26