ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവ് 

Vadavathoor

3
Hospital Name
ESI Hospital Vadavathoor
Image
photo
Address
Vadavathoor, Kottayam, PIN - 683 010
District
Pincode
683010
Parent unit
Bed strength
65
Phone
email
esih-vadvtur.ims@kerala.gov.in
esivdr@gmail.com
English