ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവ് 

Director of Insurance Medical Services

Designation Name
Director of Insurance Medical Services
Pay Scale
89000-120000
Old Scale
46640-59840
Type
No of posts
1