ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവ് 

Regional Deputy Director

Designation Name
Regional Deputy Director
Pay Scale
85000-117600
Old Scale
44640-58640
Type
No of posts
3