ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവ് 

Dr Malini S

Date of Birth
Date of Entry
Employee mail
director.ims@kerala.gov.in
Employee Name
Dr Malini S
Penno
599021
Employee phone
9447048060
Employee Photo