ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവ് 

Dr Sudhir Kumar V K

Date of Birth
Date of Entry
Employee mail
rdd-nz.ims@kerala.gov.in
Employee Name
Dr Sudhir Kumar V K
Penno
44827
Employee phone
9446332199
Employee Photo