2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

Orders of DIMS

DIMS Orderno Date file Subject
E1-23291/2018/DIMS 22-10-2019 e1_23291_18_22.pdf

Resignation of Dr. Akbar Ali T T, AIMO

ഇ5-5244/2017/ഡി.ഐ.എം.എസ് 22-10-2019 e5_5244-17_22.pdf

ആശുപത്രി അറ്റൻഡന്റ് ഗ്രേഡ് - 1  തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്

E1-14088/2018/DIMS 22-10-2019 e1_14088_18_22.pdf

PG Allowance to Medical Officers

E1-132/2019/DIMS 22-10-2019 e1_132_19_22.pdf

Appointment of AIMO by KPSC recruitment

E1-4059/2019/DIMS 18-10-2019 e1_4059_19_18.pdf

Declaration of probation in respect of Dr. Nizar M, AIMO

ബി2-12289/2013/ഡി.ഐ.എം.എസ് 18-10-2019 b2_12289_13_18.pdf

ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ബില്ലുകൾ, റൂൾ 60/61 മെഡിക്കൽ ബില്ലുകൾ എന്നിവയുടെ തുകകൾ മാറി നൽകുന്നതിനുള്ള ചുമതലകൾ നൽകി ഉത്തരവ്

ഇ4-18482/2011/ഡി.ഐ.എം.എസ് 14-10-2019 e4_18482_11_14.pdf

ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് -  II ൽ നിന്നും ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് -  I-ലേയ്ക്ക് റേഷ്യോ പ്രൊമോഷൻ നൽകുന്നത്

E1-21631/2018/DIMS 05-10-2019 e1_21631_18_05.pdf

Regularization of provisional appointment of Medical Officers

E1-14618/2019/DIMS 03-10-2019 e1_14618_19_03.pdf

Declaration of probation - Dr. Anupama Bahuleyan, AIMO

B2-209/2018/DIMS 01-10-2019 b2_209_18_01.pdf

Renewal of Empanelment for Speciality Treatment - Modern Hospital Kodungallur Limited, Thrissur