ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവ് 

Orders of DIMS

DIMS Orderno Date file Subject
E1-1307-2022 09-01-2023 E1_1307_2022.pdf

Appointment of Assistant Insurance Medical Officer by KPSC

E2-598-2021 31-12-2022 E2-598-2021.pdf

സീനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവ്

E1-91-2021 24-12-2022 E1-21-2021.pdf

Permission granted to rejoin service after LWA

4251-2022 21-12-2022 S2-4251-2022.pdf

Emapanelment - Rajah Charitable Medical Trust Hospital,Chavakkad, ThrissurHospital, Chavakkad, Thrissur

E2-1600/2022 21-12-2022 transfer_cancel.pdf

online transfer

IMS/202/2022/ 21-12-2022 302-2022.pdf

Zonal Nodal Officers- eOffice Implementation

E2-1600/2022 19-12-2022 general_transfer.pdf

General Transfer 2022

S2-1862-2021 17-12-2022 S2-1862-2021.pdf

Empanelment  of SABINE HOSPITAL & RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED ,MUVATTUPUZHA

E1-1307-2022 08-12-2022 E1_1307_2022.pdf

Appointment of AIMO by KPSC

E1-21042-2017 08-12-2022 E1-21042-2017.pdf

Appointment of AIMO by KPSC