2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

RDD-ORDERS

RDD-SZ Orderno Date file Description
E1-8960/2019/RDD/IMS-South Zone 22-10-2019 E1.8960.pdf

Reghunathan .N , Clerk posted on special duty to RDD/IMS-South Zone office

30-09-2019 AIMOs_contract.pdf

അസ്സി:ഇൻഷ്വറൻസ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നത്

E1-4295/19 RDD/ SZ 22-08-2019 Aimo contract.pdf

പട്ടാഴി ഇ.എസ്.ഐ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെ‍ഡിക്കൽ ഓഫീസറെ നിയമിക്കുന്നത്

E1-6800/19 RDD/ SZ 05-08-2019 transfer.pdf

Transfer and postings of Clerks -Orders

E1-4295/19 RDD/ SZ 22-07-2019 E1.4295.19.pdf

Appointment of AIMO on contract _ ESI Dispensary, Enathu 

E1-4295/19 RDD/ SZ 09-07-2019 AIMO_contract_Kollam.pdf

Appointment of AIMO on contract basic in Kollam district- orders

E1-4295/19 RDD/ SZ 05-07-2019 Aimo _Contract_SZ.pdf

Appointment of Asst.Insurance Medical Officer (Contract)_ Kollam district _Orders 

E1-6072/19 RDD/ SZ 03-07-2019 E1.6072.pdf

Senior clerk posted on special duty to ESI Dispensary Kazhakkuttam -Orders

E1-4295/19 RDD/ SZ 29-06-2019 Contract AIMO.pdf

Appointment of AIMO on contract in Kollam district

E1-4295/19 RDD/ SZ 25-06-2019 AIMO Contract.pdf

Appointment of Asst.Insurance Medical Officer on contract basis in Kollam district