2018 ലെ മികച്ച ഇ.എസ്.ഐ. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് വിതരണം- ക്ഷണക്കത്ത്

RTI Officer

Right to Information Act 2005 (വിവരവകാശ നിയമം 2005)

Officers - Directorate of Insurance Medical Services

 • APPELLATE AUTHORITY
  • Dr. M.S. Geethadevi, Joint Director
  • ‍(ഡോ.എം.എസ്. ഗീതാദേവി, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ)
  • Phone : 0471:2323207
  • Mail : jd.ims@kerala.gov.in
 • STATE PUBLIC INFORMATION OFFICER
  • Murali. K, Senior Superintendent
  • (മുരളി. കെ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്)
  • Phone : 0471:2323960
  • Mail : ssestt.ims@kerala.gov.in
 • STATE ASSISTANT PUBLIC INFORMATION OFFICER
  • Sri. Padmakumar R, Senior Clerk
  • ‍(ശ്രീ പത്മകുമാര്‍. ആര്‍, സീനീയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
  • Phone : 0471:2323960