ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവ് 

RTI Officer

Right to Information Act 2005 (വിവരവകാശ നിയമം 2005)

Officers - Directorate of Insurance Medical Services

 • APPELLATE AUTHORITY
  • Dr. C H S Mani, Joint Director
  • ‍(ഡോ.സി  എച്ച   എസ്  മണി , ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ)
  • Phone : 0471:2323207
  • Mail : jd.ims@kerala.gov.in
 • STATE PUBLIC INFORMATION OFFICER
  • Prakash S,Junior Superintendent
  • (പ്രകാശ്  എസ് ,ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്)
  • Phone : 0471:2323960
  • Mail :
 • STATE ASSISTANT PUBLIC INFORMATION OFFICER
  • Visakh V.S, Clerk
  • (വിശാഖ്. വി.എസ്., ക്ലാർക്ക്)
  • Phone : 0471:2323960
  • Mail: B5.ims@kerala.gov.in